งานที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับอาสาสมัครและบุคลากรขององค์กรสาธารณประโยชน์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การสวัสดิการสังคม มีทั้งหมด 4 หลักสูตร รับผิดชอบโครงการโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพ มูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ (1) เพื่อเสริมสร้างบุคลากรและอาสาสมัครขององค์การสวัสดิการส
09/Jan/2014