เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคมฯ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

              มูลนิธิกองทุนไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงาน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”  โดยเน้นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.  และภาคีเครือข่ายกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทั้งเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่  เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม อันเป็นรากฐานในการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มีสุขภาวะ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดเวทีให้เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถอดบทเรียนและจัดการความรู้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแนวทางของแต่ละเครือข่าย
  2. เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมด้วยกัน และสร้างกลไกการเชื่อมงานกับสสส. ภายใต้การมีส่วนร่วมแบบเสริมพลัง
  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาสังคม บทบาทและคุณูปการที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยงใสังคม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นสื่อสารกับสังคม