อบรมการระดมทรัพยากรและการสื่อสาร

 

 

 

มูลนิธิกองทุนไทยร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ และ The Resource  Alliance ประเทศอังกฤษโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิร๊อคกี๊เฟลเลอร์ จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรการระดมทรัพยากรและการสื่อสาร(Certificate in Resource Mobilisation  and Communication) เป็นหลักสูตรระยะเวลา 15 วัน 120 ชั่วโมง 
หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในการระดมทรัพยากร ระดมทุน จัดหารายได้ ขององค์กรทั้งมูลนิธิ สมาคม และองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ  จะได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งที่เกี่ยวกับการระดมทุนและทรัพยากรอื่นๆ ให้สามารถนำไปปรับปรุงองค์กรให้มีความยั่งยืนทางการเงินได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาหลักสูตร;

    การระดมทรัพยากรเบื้องต้น (Introduction to resource mobilization)
    การเริ่มต้นระดมทรัพยากร (Getting started with resource mobilization)
    การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์(Communication and relationship building)
    การวิจัยและความยั่งยืนของผู้บริจาค(Sustaining and researching donors)
    เทคนิคการระดมทรัพยากร (Resource mobilisation techniques)
    ยุทธศาสตร์และการวางแผน (Strategy and planning)

วิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ด้านการระดมทรัพยากรขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยที่เข้ารับอบรมจากและ The Resource  Alliance ประเทศอังกฤษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 314 4112-3 ต่อ 102 E-mail: rmctff@gmail.com