รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

            มูลนิธิกองทุนไทย ได้ริเริ่มการมอบ “รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2547 ให้แก่กลุ่มองค์กรระดับรากหญ้าที่ทำงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล 

           รางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” เป็นรางวัลที่เข้าไปริเริ่ม สานต่อการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การปลูกป่าและป่าชายเลน กิจกรรมการป้องกันไฟป่า การทำแนวป้องกันไฟป่า จัดพิธีบวชป่า จัดศูนย์การเรียนรู้ดูแลป่าชุมชน จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สร้างฝายชะลอความชื้น กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฯลฯ   รางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตามศักยภาพที่แต่ละองค์กรมี  ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนต้นน้ำที่อยู่ร่วมกับป่า เราสามารถดูแลป่าร่วมกันและตระหนักถึงความสำคัญของการมีดิน  น้ำ  ป่า ที่อุดมสมบูรณ์ร่วมกัน 

          รางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” ได้สานต่อการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน  มูลนิธิฯ มีพื้นที่ป่าที่ได้รับการดูแลรักษาแล้วมากกว่า 600,000 ไร่ จากกว่า 60 โครงการ ในพื้นที่ทำงานทั่วประเทศที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม

รางวัลนี้มอบให้แก่ใคร

    รางวัลนี้มอบให้แก่ องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน ยกย่อง เป็นกำลังใจ และเผยแพร่ผลงานของกลุ่ม องค์กรชุมชน เยาวชน ที่มีการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

ช่วงเวลาการเปิดรับ รางวัลป่างามจะเปิดรับระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี 

       

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี พ.ศ. 2547-2559  

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึง 10 สิงหาคม 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด