ส่งเสริมการให้เพื่อสังคม

        เราเชื่อว่า สังคมที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้คนในสังคม รู้จักการให้ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน โดยไม่จำกัดรูปแบบของการให้ ทั้งเงิน สิ่งของ หรือแม้กระทั่งกำลังกายและกำลังใจ ฝ่ายส่งเสริมการให้มุ่งเน้นการทำงานในการเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานให้สังคมเกิดวัฒนธรรมการให้ในรูปแบบต่างๆ ด้วยการเป็นสื่อกลางเปิดพื้นที่ในการสร้างสังคมแห่งการให้ผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัครในสามด้านคือ กิจกรรมส่งเสริมการให้ด้านเยาวชนและการศึกษา, กิจกรรมการให้ด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการให้ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

     ภารกิจงานฝ่ายส่งเสริมการให้
     1.    รณรงค์และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการให้ในรูปแบบต่างๆ
     2.    เป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานความร่วมมือและเปิดพื้นที่ในการทำความดี ผ่านการทำกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัคร
     3.    เป็นหน่วยงานความร่วมมือ ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการให้ การส่งเสริมงานอาสาสมัคร การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แก่บุคคลทั่วไป หน่วยงาน และองค์กร

     เกี่ยวกับงานการให้ที่ผ่านมา
     1.    เปิดพื้นที่กิจกรรมการให้ แก่บุคคลทั่วไปในการทำประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในมิติงานอาสาสมัคร ,การบริจาค และการมีส่วนร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้เพื่อสังคม
     2.    การส่งเสริมการให้ในองค์กร : เป็นพันธมิตร ภาคีความร่วมมือให้กับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ในการผลักดันแนวคิดงานการให้ ทั้งการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานภายใน, การworkshop, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
     3.    งานเชื่อมประสานความร่วมมือ : เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยหนุนเสริมการทำงานของชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนงานต่อไปได้
     4.    งานประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งต่อการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของสังคมการให้ เช่นกลุ่มครอบครัว ,club ต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อเว็บไซด์ ,เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการโรดโชว์
     5.    งานระดมทรัพยากร : ด้วยการระดมความร่วมมือในรูปของการรับบริจาคทั้งเงิน และสิ่งของ จากสาธารณชนทั่วไป และหน่วยงานภาคธุรกิจ
     6.    ร้านค้ากุศล (ล้านการให้ :give shop) เป็นโครงการที่มุ่งให้งานการให้ สามารถมีทุนทำงานเพื่อสังคมและมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว