หมวด : งานที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับอาสาสมัครและบุคลากรขององค์กรสาธารณประโยชน์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การสวัสดิการสังคม มีทั้งหมด 4 หลักสูตร รับผิดชอบโครงการโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพ มูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
(1) เพื่อเสริมสร้างบุคลากรและอาสาสมัครขององค์การสวัสดิการสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมได้อย่างมีมาตรฐาน 
(2) เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์การสวัสดิการสังคม ที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัว  ด้านผู้สูงอายุ  และด้านผู้พิการ 
(3) เพื่อให้บุคลากรและอาสาสมัครขององค์การสวัสดิการสังคมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
 
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานสำหรับอาสาสมัครและบุคลากรขององค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นหลักสูตรที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ ซอยทองหล่อ25 กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จตุรงค์  บุณยรัตนสุนทร อาจารย์ชินชัย ชี้เเจริญ อาจารย์ประยงค์ อุปเสน และอาจารย์ นุชนาฏ ยูฮันเงาะ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

09/Jan/2014