กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน

                 โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน เป็นโครงการที่เน้นการใช้ศักยภาพของภาคีหลายภาคส่วน มาร่วมกันสร้างกลไกถาวร ที่เข้มแข็ง และครบวงจร (สถาบัน-Institute) ให้กับสังคม  เพื่อทำงานส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ให้เยาวชนได้รับการฝึกฝนหล่อหลอมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จนกระทั่งนำมาสู่การมีวิถีการดำรงชีวิตที่ใส่ใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวทางที่ถูกต้องสำหรับการดูแลรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม   เยาวชนเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป  การพัฒนาเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า มีคุณภาพ และมีความยั่งยืนมั่นคง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลต่อการเติบโตเข้มแข็งของสังคมในอนาคต

มีการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน มีดังนี้

1. การสนับสนุนทุนดำเนินงานแก่เยาวชน

2.  การพัฒนาศักยภาพ

3.  การติดตามโครงการและจัดการความรู้