ฐานข้อมูลทรัพยากร

  แร่ เป็นทรัพยากรที่สำคัญโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น “แร่” จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการทำเหมืองแร่จะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสื่อและ ภาคสังคมส่วนใหญ่มากนัก จะมีก็แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยาการป่าไม้และพื้นที่ทำกิน

        มูลนิธิกองทุนไทยและ www.thaingo.org จึงได้รวบรวมข้อมูลการต่อสู้ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ต่างๆรวม ถึงข่าวผลกระทบจากเหมืองแร่ มาไว้บนเว็บไซต์ www.thaingo.org เป็นสื่อทางเลือกอีกประเภทหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้งาน อินเตอร์เน็ตได้มาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ ผลกระทบจากเหมืองแร่

        นอกจากนี้ยังมี เสียงจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ และ โครงการเยาวชนทำสื่อ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในท้องถิ่นรู้จักรักษ์และหวงแหนทรัพยากรของท้องถิ่น โดยมีการอบรมการแสดง และการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอวัฒนาธรรมท้องถิ่นและสอดแทรกปัญหาหรือผลกระทบ ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่