Thailand ICT Camp

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์ (Thailand ICT Camp 2019)

มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่ออินเตอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Thainetizen) และSocial Technology Institute  จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรภาคประชาสังคม(Thailand ICT Digital Camp 2019) เป็นการสัมมนาฯ ที่ปรับหลักสูตรที่ใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรพัฒนาเอกชนใน ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ Mekong ICT Camp ซึ่งเป็นการสัมมนาฯ ที่จัดในระดับภูมิภาคให้กับบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรสื่อในอนุภาคลุ่มน้ำโขงมาตั้งแต่ ปี 2551 ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ สองปี โดยมีเนื้อหาการสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation) สิทธิพลเมือง (Citizenship) และเทคโนโลยี (Technology) (ตามตัวย่อชื่อ I C และ T)

 

รูปแบบและเนื้อหาการสัมมนา

การสัมมนาฯ จะมีรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมและเหมือนการเข้าค่ายและพักอยู่ร่วมกันเป็นเวลาสามวัน กิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยาย การลงมือปฏิบัติการ โดยจะเน้นกระบวนการซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคกับผู้เข้าสัมมนาที่ทำงานในระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งจากองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรสื่อ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาฯ เรียนรู้และเข้าใจและสามารถร่วมมือกันนำเทคโนโลยีและเนื้อหาสาระที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรการสัมมนาฯ ครอบคุลม/ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ประการดังนี้

1.   การกำกับดูแลแบบเปิด (Open Governance)

2.   เทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture Technology)

3.   เทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) และ

4.   เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology)

 

เนื้อหาการสัมมนา

ขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ร่วมสัมมนาจากทุกสายงานควรเรียนรู้ 1) การออกแบบความคิด (Design Thinking) 2) อารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 3) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 4) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป (Data Exchange Standards & Commons) 5) การทำงานร่วมกับชุมชน (Working with Community) 6) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล General Data Protection Regulation –GDPR*

 

* General Data Protection Regulation คือหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบใหม่ของยุโรป ที่สหภาพยุโรปผ่านกฎหมายไปเมื่อปี 2016 และมีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2018 GDPR เป็นมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลใหม่แทนที่กฎหมายเดิมในยุโรปที่บังคับใช้มานานตั้งแต่ปี 1980 เพื่อให้ตอบรับกับเทคโนโลยีรับ-ส่ง และประมวลผลข้อมูลในยุคนี้

 

การมือปฏิบัติ เช่น ผู้เข้าสัมมนาจะได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริง เช่น

●     การทำแผนที่ เช่น แผนที่ทำมือ และฐานข้อมูลของสารสนเทศแผนที่ (OpenStreetMap) สำหรับการทำแผนที่ชุมชน Mapping: hand-written mapping and OpenStreetMap for community mapping

●     การจัดประชาพิจารณ์ เช่น สร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ Organizing public hearing: creating process to encourage community participation in policy making at local and national level

●     การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล Storytelling with data

●     การระดมทุนด้วยเครื่องมือออนไลน์ Fundraising with online tools

●     การสร้างและบำรุงรักษาเครื่องส่งสัญญาณวิทยุชุมชน Building and Maintaining Community Radio Transmitter

 

งานวิจัย เรียนรู้จากโครงการอื่น ๆ ยกตัวอย่าง เช่น

●     การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) Documentation for Evidence-Based Advocacy

●     การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว Public awareness of privacy

●     ข้อมูลแบบเปิดสำหรับการมีส่วนร่วมของพลเมือง Open data for civic participation

 

ผู้เข้าร่วมและกระบวนการรับสมัคร

เป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชนในระดับพื้นที่ สื่อพลเมืองหรือสื่อทางเลือก  จำนวน 60 คน โดยจะพิจารณาความหลากหลายของงานที่ทำ และมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลไปใช้ในการทำงาน  โดยไม่จำกัดความหลากหลายของเพศวิถี 

 

***ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตลอดระยะเวลา 3 วัน

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ลิ้งค์ใบสมัคร