ฝึกอบรม

           มูลนิธิกองทุนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรที่เราทำงานร่วมในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อที่จะสร้างเสริมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสามารถพัฒนางานที่ทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

            มูลนิธิกองทุนไทยมีบริการให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการองค์กร การสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้ทำงานพัฒนาสังคม การระดมทุน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ แก่องค์กรภาคประชาสังคมรวมถึงการวิจัย และประเมินผลโครงการ มาเป็นเวลากว่า 15 ปี มีหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 40 หลักสูตร  อาทิเช่น  การวิจัยเพื่อการพัฒนา  การสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง การติดตามประเมินผล การเขียนโครงการ และการพัฒนาโครงการ  การบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ  การเขียนโครงการและการเขียนรายงาน การวางแผนยุทธศาสตร์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การวางแผนยุทธศาสตร์การระดมทุน การคิดอย่างเป็นระบบ   การเขียนบทความและรายงาน  กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การระดมทรัพยากร การทำแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม  การเสริมพลังหญิงในงานพัฒนาชุมชนและสังคม  การสร้างทีมในฝัน   การแปรแผนสู่การปฏิบัติภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเงินการบัญชี ฯลฯ