ร่วมบริจาค

สนับสนุนมูลนิธิกองทุนไทย

          มูลนิธิกองทุนไทยดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนระดับฐานรากของสังคมไทยด้วยการทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ให้และผู้รับ 
เรามีเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชนทั่วประเทศที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในทุกระดับของการทำงานกับองค์กรชาวบ้าน องค์กรพัฒนาระดับรากหญ้า กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยรวมถึงการศึกษา เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ 
         การสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมผ่าน มูลนิธิกองทุนไทยไม่เพียงเป็นการผ่านทรัพยากรลงไปแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิผลเท่านั้น หากยังเป็นการช่วยสร้างและพัฒนาองค์กรประชาสังคมให้เข้มแข็งมั่นคงยั่งยืนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

 

    ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ท่านจะได้ จากการสนับสนุนมูลนิธิกองทุนไทย

•    ผู้สนับสนุนแต่ละรายอาจจะบริจาคไม่มาก แต่ได้มีส่วนร่วมกับผู้สนับสนุนรายอื่นๆในการสร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงและโครงสร้างของสังคม 
•    ด้วยเครือข่ายที่มูลนิธิกองทุนไทยมีอยู่ ผู้สนับสนุนสามารถส่งผ่านการสนับสนุนลงไปถึงองค์กรในระดับรากหญ้าที่ทำงานในทุกประเด็นปัญหากับทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศไทย
•    มูลนิธิกองทุนไทยพัฒนาและดูแลให้การบริหารจัดการขององค์กรประชาสังคมขนาดเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว
•    มูลนิธิกองทุนไทยพัฒนาศักยภาพให้การดำเนินงานขององค์กรประชาสังคมขนาดเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จ วัดผลได้อย่างชัดเจน
•    การสนับสนุนผ่านมูลนิธิกองทุนไทยจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนของภาคประชาสังคมโดยรวม
•    มูลนิธิกองทุนไทย (มกท.) มีฐานะทางกฎหมายรับรองสามารถทำนิติกรรมได้

ท่านสามารถสนับสนุนได้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ชื่อบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 

บัญชีสะสมทรัพย์ 

บัญชี เลขที่     043-2-47734-4  
 

มูลนิธิกองทุนไทย
ที่อยู่ 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : (02) 314 4112-3
โทรสาร : (02) 718 1850
Email : dsc@tff.or.th