วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
    มูลนิธิกองทุนไทยมุ่งสานต่องานพัฒนาสังคมตั้งแต่ในระดับฐานราก เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดี เข้มแข็งและเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน เมื่อสามารถพัฒนาฐานรากของสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งได้แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งได้ต่อไป

พันธกิจ
ดำเนินงานด้านงานพัฒนาที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนชุมชนฐานรากให้เกิดการพัฒนาในมิติต่างๆอย่างครบวงจร
    1. เชื่อมประสานด้านการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อกระจายไปสู่ชุมชน
    2. พัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และนวัตกรรมต่างๆ ไปพัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านพัฒนา
    3. สร้างการรับรู้ และเป็นสื่อกระจายข่าวด้านงานพัฒนา ไปสู่สาธารณะ
    4. สร้างโอกาส ให้สาธารณะ/คนในสังคม สามารถมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนาได้