ประวัติ

เราคือใคร

        มูลนิธิกองทุนไทยเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม 7 องค์กร ในชื่อ “ภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา”(Development Support Consortium-DSC) เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการทำงานขององค์ภาคประชาสังคมโดยเฉพาะองค์กรระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งและต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิกองทุนไทยในปี พ.ศ.2541 ( Thai Fund Foundation- TFF) และได้รับการประกาศเป็นเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ เลขที่ 0080 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เราทำอะไร

     มูลนิธิกองทุนไทย ทำหน้าที่ประสานกับบุคคล องค์กร ในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อนำทรัพยากรที่ได้ ไปสนับสนุนและทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมโดยเฉพาะองค์กรในระดับรากหญ้า กลุ่มเด็ก เยาวชน องค์กรชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเหล่านั้นให้สามารถดำเนินงานพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อและพึ่งตนองได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งจากฐานรากให้ทุกคนในสังคมได้มีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม

มูลนิธิกองทุนไทยทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรภาคประชาสังคม ดังต่อไปนี้

    1. ระดมทรัพยากร
    2. สนับสนุนองค์กรระดับรากหญ้า
    3. พัฒนาศักยภาพ
    4. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
    5. รณรงค์ วัฒนธรรมการให้และอาสาสมัครเพื่อสังคม