เราทำงานร่วมกับ

พันธมิตรการทำงานของเรา

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Ministry of Social Development and Human Security การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Electric Generating Authority of Thailand- EGAT, etc.
 
ภาคธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด)มหาชน Siam Commercial Bank มูลนิธิสยามกัมมาจล Siam Commercial Bank Foundation Thai Canadian Chamber of Commerce, UPS , SEAGATE, AutoDesk, Kennametal ,etc.
 
ภาคประชาสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Thai Health Promotion Foundation
 
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
องค์กรระหว่างประเทศ Open Technology Foundation, Open Society Institute, Rockefeller Foundation,  Friedrich Naumann Foundation, Resource Alliance UK, Regional Community Forestry Training Center for Asia and Pacific OPen Development Cambodia, Emeral Hub Cambodia, UNESCOetc