หมวด : ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 11

รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2558

ความเป็นมา

        ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนับวันจะถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางน้ำ อากาศ ขยะ ฯลฯ ไปจนถึงภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการทำลายธรรมชาติ โดยมีมนุษย์เป็นตัวการสำคัญ และด้วยความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น จึงได้มีกลุ่มบุคคล ชุมชนจำนวนไม่น้อยพยายามที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า บางชุมชนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อดูแลรักษาทรัพยากร ซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของชุมชนไว้ให้ลูกหลานได้ใช้สืบไป

           ด้วยความคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของคนทุกคน” มูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนับสนุนและดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน น้ำ ป่า ของชุมชน ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จึงได้ริเริ่มการให้รางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน ยกย่อง เป็นกำลังใจ และเผยแพร่ผลงานของกลุ่ม องค์กรชุมชน เยาวชน ที่มีการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า แบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ได้

รางวัลนี้มอบให้แก่ใคร

            รางวัลนี้มอบให้แก่ องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล

  1. องค์กรผู้เสนอโครงการ ต้องปฏิบัติงานในชุมชนนั้นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีคณะกรรมการและคณะทำงานของกลุ่มที่ชัดเจน
  2. มีความชัดเจนของผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมา  ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในประเด็นดังต่อไปนี้
    • ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
    • บทเรียนที่เป็นเทคนิค หรือ นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
  3. มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชุมชนจะดำเนินงานต่อไป  (แนวทางที่จะต่อยอดและขยายผล)
  4. มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลโครงการ
  5. ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย
  6. ข้อเสนอโครงการต้องไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4 (ไม่ต้องเย็บเข้าเล่ม)

ระยะเวลา

            เปิดรับข้อเสนอโครงการ                               วันนี้ –15 ตุลาคม 2558

            การพิจารณาตัดสินให้รางวัล                         สัปดาห์ที่ 26 ตุลาคม 2558           

            ประกาศผลการตัดสิน                                  2 พฤศจิกายน 2558            

            พิธีมอบรางวัล                                            1 ธันวาคม 2558

การพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัล

การรับข้อเสนอโครงการ

ทางไปรษณีย์ ที่   

                        คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

            โครงการรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

มูลนิธิกองทุนไทย   เลขที่ 2044/23   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

เขตห้วยขวาง   กรุงเทพฯ   10310 

ทาง E-mail ที่   lemon.preaw14@gmail.com

 

                        คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว)

          โทรศัพท์ 02-314-4112-3 ต่อ 510 หรือ 511 / e-mail : lemon.preaw14@gmail.com

           มือถือ 092-252-7932

                       คุณลัดดา วิไลศรี (เปิ้ล)

                       โทรศัพท์ 086-788-2606

 

หมดเขตรับสมัครโครงการ  15 ตุลาคม 2558


17/Aug/2015