หมวด : ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาโครงการ กับ โครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 3

หลังจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน (โครงการปลูกใจรักษ์โลก) ได้ปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนกันอย่างเข้มข้น จนสามารถคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากทำโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความมุ่งมั่น  เยาวชนเป็นเจ้าของโครงการ มีพื้นที่ทำงานชัดเจน และเห็นโจทย์ที่กลุ่มเยาวชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขได้   รวม 27 กลุ่มเยาวชน จากทั้งหมด 54 กลุ่ม เข้ามาพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย  โดยมีรายชื่อกลุ่มเยาวชนดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อกลุ่ม จังหวัด
1 กลุ่ม กลุ่มเยาวชนบ้านดอยซิว เชียงใหม่
2 กลุ่ม the youth of green societ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยา เชียงใหม่
3 กลุ่ม เยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ลำปาง
4 กลุ่ม เยาวชนฮักบ้านเกิด ลำปาง
5 กลุ่ม เยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย เชียงราย
6 กลุ่ม ละอ่อนอาสาพัฒนาสังคม โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน
7 กลุ่ม บำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดาริ SW.PY โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา
8 กลุ่ม ชุมนุมสิ่งแวดล้อม โรงเรียนขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน
9 กลุ่ม อ้าซ่าปาจิงโกะ(รุ่นที่3) โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตาก
10 กลุ่ม พลังเยาวชนห้วยกะโปะ โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ เพชรบูรณ์
11 กลุ่ม P.P.พิทักษ์โลก โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ขอนแก่น
12 กลุ่ม เยาวชนอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนไตรคามวิทยา ขอนแก่น
13 กลุ่ม เด็กเยาวชนกล้าดีตาบลโสนกเต็น ขอนแก่น
14 กลุ่ม ลูกเขื่องใน ปลูกใจ รักษ์ป่า อุบลราชธานี
15 กลุ่ม เยาวชนฮักนะเชียงยืน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
16 กลุ่ม เมล็ดพันธ์ดี รักษ์บ้านเกิด บุรีรัมย์
17 กลุ่ม แกนนาเยาวชนตำบลหนองอียอ สุรินทร์
18 กลุ่ม เยาวชนก่อการดี เลย
19 กลุ่ม รักษ์ ศ.ป. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สมุทรปราการ
20 กลุ่ม เยาวชน บ.ล.ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา นครปฐม
21 กลุ่ม เยาวชนรักษ์สายน้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
22 กลุ่ม ว.ส.วัยใส หัวใจเด็กเล โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ระยอง
23 กลุ่ม เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต
24 กลุ่ม ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร
25 กลุ่ม เด็กไทยมุสลิมคิดดี โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ กระบี่
26 กลุ่ม บางวันยูธคลับ พังงา
27 กลุ่ม 2 ทีมร่วมใจ อาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

กลุ่มเยาวชนทั้ง 27 กลุ่มนี้จะได้รับการติดต่อประสานงานกลับจากเจ้าหน้าที่โครงการ (พี่ตอง) เพื่อเข้าร่วมพัฒนาโครงการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป  

สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในปีนี้ หากกลุ่มเยาวชนยังมีความสนใจที่จะทำเรื่องสิ่งแวดล้อม ยังมีโอกาสในปีต่อไปนะค่ะ

"คลิ๊ก"ดาวน์โหลดผลการประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาโครงการ กับ โครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 3  


15/Sep/2014