หมวด : ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3

กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน “ปลูกใจ...รักษ์โลก” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 หากคุณเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทางานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทางานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทา เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไปพร้อมกับเรา 30 โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสร่วมต่อยอด เรียนรู้ พัฒนาทักษะการทางานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนการทาโครงการไม่เกิน 25,000 บาท เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นกลุ่มเยาวชนที่ทากิจกรรมในพื้นที่ มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี และมีแกนนำกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน

2. เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีการทากิจกรรม ฟื้นฟู ดูแล แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ใน 5 ประเด็นปัญหา ได้แก่

                    1).ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน) และมลภาวะทางอากาศ

                    2).ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้

                    3).ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                    4).ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้้ำ

                    5).ปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน

3. มีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่ เช่น ครู, อาจารย์, ผู้นำชุมชน เป็นต้น ที่พร้อมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเยาวชน และสามารถร่วมเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชนตลอดโครงการอย่างน้อย 1 คน

4. โครงการที่เยาวชนเสนอต้องเป็นโครงการที่ทำกิจกรรมฟื้นฟู ดูแล แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและทำร่วมกับชุมชน

5. ไม่เป็นโครงการวิจัย หรือ โครงงานทดลอง หรือ โครงงานทำสิ่งประดิษฐ์

6. โครงการมีรายละเอียด/แผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน มีระยะเวลาทำโครงการ 6 – 7 เดือน และมีแนวทางการต่อยอด และขยายผลหลังจบโครงการ

ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมรูปถ่าย และคลิปวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ (ความยาวไม่เกิน 10นาที) 

ส่งมาที่โครงการ “ปลูกใจ รักษ์โลก” มูลนิธิกองทุนไทย
2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
E-mail: EFYD2555@gmail.com ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ลิ้งที่ขึ้นข้างล่างนี้

แบบฟอร์มใบสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3

แนวทางการเขียนใบสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3

รายละเอียดการสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี3

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2557 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: จริยา ตาทิบ (ตอง) โทร: 02-314-4112-3 ต่อ 301,302 มือถือ : 087-357-6318
หรือดูรายละเอียดที่ Website: www.tff.or.th , www.scbfoundation.com 

 

 

 


22/Apr/2014