หมวด : ประชาสัมพันธ์

โครงการห้องสมุดสี่มิติเพื่อน้อง ปี 4

รงเรียนปากคลองมอญ  ตำบลศรีษะจรเข้  อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
14 กันยายน 2556
หลักการและเหตุผล


          โรงเรียนปากคลองมอญ ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 100 คน นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับงบประมาณสนับสนุนที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านการจัดหาหนังสือ สื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุด ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ มีโอกาสแค่เพียงอ่านหนังสือที่ได้รับบริจาคมา หนังสือที่ได้รับการบริจาคส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ไม่ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก และไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เช่น แบบเรียนที่ใช้แล้ว หนังสือดารา นิตยสาร เป็นต้น
          ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการร่วมสร้างปัญญาให้แก่เยาวชนโรงเรียนปากคลองมอญ จ.สมุทรปราการ ฝ่ายส่งเสริมการให้ มูลนิธิกองทุนไทย จึงได้จัดกิจกรรม “ห้องสมุดสี่มิติเพื่อน้อง” ภายใต้โครงการ “ห้องสมุดสี่มิติเพื่อน้อง” ปี 4 เพื่อร่วมส่งมอบความรู้และเป็นตัวกลางเชื่อมประสาน ในการจัดทำห้องสมุดที่มีชีวิต มีรูปแบบ และรวบรวมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์  เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ การเป็นนักอ่าน และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบพระชนมายุ 86 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในเรื่องการให้เพื่อสังคมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (giving & sharing)
 
 
วัตถุประสงค์
        1.เพื่อรวบรวมและจัดทำห้องสมุดที่มีชีวิต มีรูปแบบ มีการรวบรวมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะทางด้านสมอง การอ่าน จินตนาการ ความรู้ ความคิดต่างๆ
        2.เพื่อช่วยให้เยาวชนมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากห้องสมุดนี้ในการพัฒนาทักษะทางการศึกษาได้
        3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ มีพื้นที่ในการทำงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (giving & volunteering) และพัฒนาไปสู่สังคมที่มีแต่การให้อย่างฝังลึก (Giving DNA)
 
ห้องสมุดสี่มิติ คือ อะไร?
          เมื่อวัยและพัฒนาการของเด็กที่จะไม่อยู่กับสิ่งหนึ่งต่อเนื่องยาวนาน ในขณะที่สมองและพลังของพวกเขาพร้อมที่จะก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้ตลอดเวลา ห้องสมุดที่ตอบโจทย์พัฒนาการทางความคิดของเด็กอย่างแท้จริง จึงถูกตอบสนองด้วยความหลากหลายผ่านมุมสี่มุม อันได้แก่
          มุมดู - เมื่อความรู้ มิได้ถูกจำกัดแค่เพียงในหนังสือ สื่อเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเด็ก จึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญอีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้
                      มุมดูประกอบด้วย :  ทีวี จำนวน 1 เครื่อง
                 (ขนาด 14 นิ้ว ขึ้นไป) เครื่องเล่นวีซีดี จำนวน
                 1 เครื่อง สื่อมัลติมีเดีย สำหรับเด็ก เช่น ซีดี วีซีดี
                 (เช่น สารคดี, เพลงเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น)
 
          มุมอ่าน - หนังสือดี ทักทอจินตนาการอันยิ่งใหญ่ รวบรวมหนังสือที่เหมะสม หนังสำหรับเด็ก ตามการแนะนำของหน่วยงานวิชาการ
มุมอ่านประกอบด้วย : หนังสือนิทาน  ภาพประกอบ
                   วรรณกรรมเยาวชน หนังสืออื่นๆ
                    ที่เหมาะสมกับเด็ก
 
          มุมเขียน - เมื่อความคิด จินตนาการ จะไม่ได้ถูกบรรจุอยู่เพียงในฮารด์ดิสก์สมอง การปลดปล่อยจินตนาการสู่กระดาษ ก็นับว่าช่วยกระตุกต่อมความคิด พลังสร้างสรรค์ของเด็กมิให้ถูกจำกัดต่อไป
                 มุมเขียนประกอบด้วย : อุปกรณ์ศิลปะ ได้แก่ สมุดวาดเขียน กระดาษวาดเขียน ดินสอสี
 
          มุมเล่น – การเล่นเป็นพื้นฐานของเด็กทุกคน ของเล่นไม่ได้มีประโยชน์แค่ความสนุก หากแต่ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และด้านสังคมที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
          มุมเล่นประกอบด้วย : ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยของเล่นที่เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น เกม crossword ตัวต่อพยัญชนะ เป็นต้น
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
            —วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุด
          —  นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
          —  อาสาสมัครจากบริษัท Kennametal และอาสาสมัคร givegang
 
รูปแบบกิจกรรม
           ซ่อมแซมห้องสมุด (ซ่อมแซมผนัง และทาสีห้องใหม่): อาสาสมัคร givegang ชาวบ้าน (ผู้ปกครอง) และนักเรียนโรงเรียนปากคลองมอญ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2556
          — แปลงโฉมห้องสมุด : อาสาสมัคร ชาวบ้าน (ผู้ปกครอง)  และนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ร่วมกันจัด “ห้องสมุดสี่มิติ” ในวันที่ 14  สิงหาคม 2556 ด้วยการแบ่งกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1. – ทำความสะอาดห้อง และอุปกรณ์  / จัดแบ่งมุม จัดอุปกรณ์เข้ามุม
กลุ่มที่ 2. – เช็คสภาพชั้นวาง/โต๊ะ  
กลุ่มที่ 3. – รวบรวม คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ติด tag  คัดประเภทของตามมุม
กลุ่มที่ 4. – ทำโปสเตอร์ สื่อภาพต่างๆ คำขวัญ ตกแต่งมุมตกแต่งห้อง
กลุ่มที่ 5. - กลุ่มให้ความรู้ กฏ กติกาต่างๆ ในการใช้ห้องสมุด และการดูแลรักษาหนังสือร่วมกันแก่น้องๆ
 
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน
          14 กันยายน 2554  ณ โรงเรียนปากคลองมอญ  ต.ศรีษะจรเข้ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 
 
กำหนดการ
        ห้องสมุด 4 มิติ  เพื่อน้อง ปี 4
       (4D Kids Library)
       เสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
       08.00  น.     รวมพลอาสา ณ มูลนิธิกองทุนไทย /ลงทะเบียน ออกเดินทางสู่โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์
       08.30  น.     กล่าวต้อนรับ โดย ผอ. โรงเรียนปากคลองมอญ / แนะนำทำความรู้จักกัน
       08.45  น.     แบ่งงาน แบ่งกลุ่ม พี่อาสาและน้องๆ ร่วมปฏิบัติภารกิจแปลงโฉม
              ภารกิจ 1: คัดแยก และซ่อมแซม  (หนังสือ และอุปกรณ์)
                      -  คัดคัด แยกแยก หมวดหมู่หนังสือ สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น /จัดทำบัญชีรายชื่อ
                      -  ซ่อมแซมหนังสือ / ชั้นวาง/ ตู้หนังสือ
                      - ทำสื่อการเรียน /ของตกแต่งในห้องสมุด
              ภารกิจ 2: แปลงโฉมห้องสมุด
                      - ทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ดถู
                      - แบ่งส่วน แบ่งมุม จัดห้องสมุด 4 มุม 4 มิติ  ให้น่าเรียนรู้                                 
       12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
       13.00 น.     ภารกิจ 2: แปลงโฉมห้องสมุด
       15.00 น.    ส่งมอบห้องสมุด 4 มิติ ให้น้องๆ และคุณครูโรงเรียนปากคลองมอญ
       15.30 น.    เดินทางกลับ

           
ดูเอกสารเพิ่มเติม
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


14/Jan/2014