หมวด : ประชาสัมพันธ์

รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

ความเป็นมา
     ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนับวันจะถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรดิน นํ้า ป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางนํ้า อากาศ ขยะ ฯลฯ ไปจนถึงภัยพิบัติธรรมชาตินํ้าท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการทำลายธรรมชาติ โดยมีมนุษย์เป็นตัวการสำคัญ และด้วยความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น จึงได้มีกลุ่มบุคคล ชุมชนจำนวนไม่น้อยพยายามที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน นํ้า ป่า บางชุมชนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อดูแลรักษาทรัพยากร ซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของชุมชนไว้ให้ลูกหลานได้ใช้สืบไป
     ด้วยความคิดที่ว่า “สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของคนทุกคน” มูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่สนับสนุนและดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน นํ้า ป่า ของชุมชน ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จึงได้ริเริ่มการมอบรางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน ยกย่อง เป็นกำลังใจ และเผยแพร่กลุ่ม องค์กรชุมชน เยาวชน องค์กกรพัฒนาเอกชนระดับรากหญ้าที่ร่วมกันดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรดิน นํ้า ป่า แบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ได้

รางวัลนี้มอบให้แก่ใคร
 รางวัลนี้มอบให้แก่ องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคมระดับรากหญ้า ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณา
 1. องค์กรผู้เสนอโครงการ ต้องปฏิบัติงานในชุมชนนั้นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีคณะกรรมการของกลุ่มที่ชัดเจน
 2. มีความชัดเจนของผลงานและความสำเร็จที่ผ่านมา ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในประเด็นดังต่อไปนี้
 - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
 - การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ผ่านมา
 - ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน
 - บทเรียนที่เป็นเทคนิคหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ความสำเร็จ)
 3. มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชุมชนจะดำเนินงานต่อไป แนวทางที่จะต่อยอดและขยายผลงานและความสำเร็จต่อไป (ต่อยอดขยายผล)
 4. มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลโครงการ
 5. ไม่เป็นโครงการศึกษาวิจัย
 6. ข้อเสนอโครงการต้องไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4 (ไม่ต้องเย็บเข้าเล่ม)

ระยะเวลา
 เปิดรับข้อเสนอโครงการ  ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2556
 การพิจารณาตัดสินให้รางวัล  สัปดาห์ที่ 1 ตุลาคม 2556
 ประกาศผลการตัดสิน  7 ตุลาคม 2556
 พิธีมอบรางวัล  29 ตุลาคม 2556

การพิจารณาตัดสิน และการมอบรางวัล
การพิจารณาตัดสินให้รางวัล โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากมูลนิธิกองทุนไทย
โครงการที่ได้รับการพิจารณาตัดสินให้รางวัล จะได้รับประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท โดยผู้แทนของโครงการ จะต้องเข้ามารับรางวัลวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ในงาน “ป่างาม นํ้าใส ร่วมใจรักษ์” ณ ลานนิทรรศการหน้าหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักรัชโยธิน
การรับข้อเสนอโครงการ
ส่งข้อเสนอโครงการ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ และทาง E-mail
ทางไปรษณีย์ ที่ สุภษา ถิ่นจะนะ (เกต) โครงการรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า มูลนิธิกองทุนไทย เลขที่ 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทาง E-mail: jaokaragate@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ สุภษา ถิ่นจะนะ ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์ 02-3144112-3 ต่อ 510 E-mail : jaokaragate@gmail.com มือถือ 085 325 5323

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ : http://thaingo.org/thaingo/sites/default/files/application _2556.pdf

หมดเขตรับโครงการ 10 กันยายน 2556


14/Jan/2014