หมวด : ข่าว

ประกาศรายชื่อ 10 โครงการที่ได้รับรางวัลสนันสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

หลังจากมูลนิธิกองทุนไทยได้มีการประกาศรับสมัครโครงการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกันอย่างเข้มข้น จนสามารถคัดเลือกโครงการที่ทำงานร่วมกับชุมชนและมีผลงานในการทำงานด้านการดูแลป่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนหนองม่วง 

โดย เครือข่ายคณะกรรมการป่าชุมชนหนองครก (หนองม่วง) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โครงการการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านแม่ป๊อกใน 

โดย กลุ่มอนุรักษ์นกยูง และป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูน

โครงการสร้างความรู้ ฟื้นฟูสภาพป่าชุ่มน้ำบุญเรืองบริเวณรอบหนองบัวน้อย ปีที่ 2 

โดย กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรือง อ.เชียงของจ.เชียงราย

โครงการ พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ชุมชน “โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม” 

โดย กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนหมู่ที่ 18 บ้านโคกพยอม อ.ละงู จ.สตูล

โครงการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

โดย เครือข่ายป่าชุมชนบ้านเขาไม้นวน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

โครงการเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรป่าชุมชนหัวนายูง

โดย เครือข่ายป่าชุมชนหัวนายูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเปา

โดย กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านเปา อ.นาน้อย จ.น่าน

โครงการแหล่งเรียนรู้ “เส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชน”

โดย คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองผุก อ.เชียงกลาง จ.น่าน

โครงการรักษ์เขาชอนเดื่อ มาร่วมใจไม่ให้เกิดไฟป่า ตอบแทนคุณแผ่นดิน

โดย กลุ่มรักษ์ถ้ำเพชร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

โครงการการจัดการป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ บ้านห้วยรังอย่างต่อเนื่อง

โดย กลุ่มป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

โดยโครงการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อประสานงานกลับจากเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อเข้าร่วมรับรางวัลต่อไป สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในปีนี้ หากชุมชนยังมีความสนใจที่จะร่วมส่งโครงการ ยังมีโอกาสในปีต่อไปนะคะ

 


30/Nov/2016