หมวด : ข่าว

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกใน“โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2”

หลังจากที่โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนมูลนิธิกองทุนไทยและภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการและมีกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรองโครงการได้เข้าร่วมค่ายเรียนรู้...สู่การพัฒนาโครงการ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเสริมทักษะให้กับน้องๆเยาวชนกลับไปพัฒนาโครงการของตนเอง และส่งข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์กลับมาอีกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการก็ได้พิจารณาโครงการกันอย่างเข้มข้น จนสามารถคัดเลือกโครงการเยาวชนที่ผ่านการพิจารณาได้ 22 โครงการ จากทั้งหมด 35 โครงการ โดยมีรายชื่อโครงการดังต่อไปนี้
 
1.โครงการคนต้นกล้า ป่าต้นน้ำ วิถีปะกาเกอะญอ(กลุ่มเยาวชนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน)
 
2. โครงการเยาวชนสำรวจพันธุ์ไม้ในป่าชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่คนในชุมชน(กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ป่ายูงทอง  จ.สุราษฎร์ธานี)
 
3. โครงการลดมลพิษพลิกฟื้นชีวิตดิน ปี 2(กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน  จ.มหาสารคาม)
 
4. โครงการปลูกใจ..เมล็ดพันธุ์รักษ์โลกปี 2(กลุ่มเยาวชนพงลีแป สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส)
 
5. โครงการป่าสัญจร  รอนแรมในป่าใหญ่(กลุ่มเยาวชนก่อการดี  จ. เลย)
 
6. โครงการเยาวชนร่วมฟื้นฟูผืนป่า  ม่อนต้นลาน(กลุ่มเยาวชนฮักบ้านเกิด จ.ลำปาง)
 
7. โครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ของชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่าน้ำซำ จ.ขอนแก่น)
 
8. โครงการต้นกล้าโมเดล(กลุ่มต้นกล้าโมเดล  จ.อุตรดิตถ์)
 
9. โครงการหมอดินน้อยคิดพัฒนาดินเสื่อมโทรม(กลุ่มเยาวชนรักษ์ส้มรังสิตจ.ปทุมธานี)
 
10. โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง(เยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
 
11. โครงการพลิกฟื้นพืชน้ำพลับพลึงธาร คืนคลองบางปรุ  (กลุ่มเยาวชนรักษคลองบางปรุ  จ.ระนอง)
 
12. โครงการเสริมสร้างอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน(กลุ่มรักษ์วารี  จ.สระบุรี)
 
13. โครงการเยาวชนวัยใส ปลูกป่าทำฝาย สร้างเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที(กลุ่มเยาวชนเครือข่ายจากภูผาสู่มหานที จ.ชุมพร)
 
14. โครงการพลังเยาวชนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดอนหนอนโจน จ.ร้อยเอ็ด)
 
15. โครงการสายล่อฟ้า Top Ten Life(กลุ่ม P.P. พิทักษ์โลก  จ.ขอนแก่น)
 
16. โครงการเยาวชนอาสาร่วมปลูกป่าอากาศยาน(กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี)
 
17. โครงการปลูกกล้า พัฒนาป่าชายเลน(กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน  จ.ชุมพร)
 
18. โครงการร่วมใจพัฒนาลดขยะจากป่าสู่ชุมชน(กลุ่ม M.P.W. conservation the forest  จ.ลำปาง)
 
19. โครงการส่งเสริมวัยใส  ใส่ใจลำคลอง(กลุ่มสานเสียนรักษ์โลก จ.สมุทรปราการ)
 
20. โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2  (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)
 
21. โครงการโรงเรียนชุมชนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  จ.ตาก)
 
22. โครงการปลูกต้นกล้าสร้างคน สร้างเยาวชน สร้างผืนป่ายั่งยืน(กลุ่มสภาเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำโขง  จ.นครพนม)
 
โครงการเยาวชนทั้ง 22 โครงการนี้จะได้รับทุนสนับสนุนโครงการ และลงพื้นที่ทำโครงการตามพื้นที่ของตนเอง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2 และกิจกรรมของโครงการเยาวชนทั้ง 22 โครงการได้ทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ ปลูกใจรักษ์โลก www.facebook.com/PlookJaiRak เว็บไซต์ www.tff.or.th และเว็บไซต์ beta.scbfoundation.com/project/ปลูกใจรักษ์โลก


14/Jan/2014